Fotobudka, Fotobudka lubelskie, Fotobudka mazowieckie, Fotobudka na eventy, Fotobudka na imprezę firmową, Fotobudka na komunię, Fotobudka na urodziny, Fotobudka na wesele, Fotobudka podlaskie, Fotobudka wynajem, Wynajem fotobudki, Fotolustro, Fotolustro lubelskie, Fotolustro mazowieckie, Fotolustro na eventy, Fotolustro na imprezę firmową, Fotolustro na komunię, Fotolustro na urodziny, Fotolustro na wesele, Fotolustro podlaskie, Fotolustro wynajem, Wynajem fotolustra, fontanna iskier, ciężki dym, pierwszy taniec, księga gości, fajerwerki na wesele, napis miłość, napis love, mega serce, pudło z balonami

Polityka prywatności

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązkami wynikającymi rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych /Dz.U. z 2018 r. poz. 1000/, przedstawiamy Państwu podstawowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w fajneFOTOLUSTRO z siedzibą w Łukowie.

Administratorem wszystkich danych osobowych jest fajneFOTOLUSTRO z siedzibą w Łukowie, ul. Staffa 12; kod pocztowy 21-400 Łuków; e-mail: biuro@fajnefotolustro.pl, tel. 727 904 191.

Jednym z głównych celów RODO jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych we wszystkich Państwach UE, dostosowanie przepisów do zmieniających się technologii przetwarzania danych osobowych, a także zapewnienie wszystkim osobom fizycznym możliwie jak największej kontroli nad przetwarzaniem ich danych osobowych oraz zapewnienie odpowiedniego poziomu ich ochrony.

W fajneFOTOLUSTRO Szanujemy Państwa prywatność i dokładamy najwyższej staranności, aby chronić Państwa dane osobowe, uwzględniając nowo wprowadzone przepisy RODO.

To w jakim celu i na jakiej podstawie prawnej fajneFOTOLUSTRO przetwarza dane osobowe zależy przede wszystkim od tego w jakim kontekście dane zostały zebrane, kogo te dane dotyczą i do czego są potrzebne oraz tego, jakie obowiązki prawne ciążą na fajnymFOTOLUSTRZE. Przetwarzamy jedynie te dane, które są nam niezbędne do prawidłowego prowadzenia działalności gospodarczej. W sposób jasny i rzetelny informujemy naszych pracowników, współpracowników, klientów i kontrahentów o zakresie i sposobie przetwarzania ich danych osobowych, a także prawach jakie im przysługują.

Przetwarzanie jakichkolwiek danych osobowych w fajneFOTOLUSTRO oparte jest na obowiązujących przesłankach zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, określonych w Rozporządzeniu.

Doceniamy zaufanie i fakt, że powierzyliście nam Państwo swoje dane osobowe. Mamy nadzieję, że przedstawione informacje będą dla Państwa przydatne.

Niniejsza Polityka prywatności przedstawia zasady zbierania, wykorzystywania, zachowywania i ochrony przez fajneFOTOLUSTRO.pl danych osobowych.

Dane administratora

Administratorem danych osobowych jest fajneFOTOLUSTRO w osobie Tomasza Rosińskiego lub osób odpowiednio do tego celu upoważnionych.

Rodzaj gromadzonych danych

Gromadzimy podstawowe dane które pozwalają nam się z Państwem skontaktować. Zawsze będą to jednak takie dane, które dobrowolnie Państwo nam podadzą.

Podczas korzystania z naszego serwisu możemy prosić Państwa o dane, w tym imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu lub inne informacje. Dane te wykorzystujemy w celu dostarczenia Państwu żądanych informacji lub udzielenia odpowiedzi na Państwa pytania. Nie zbieramy i nie przetwarzamy danych osobowych wrażliwych w rozumieniu Rozporządzenia RODO.

W przypadku odmowy przekazania danych, możemy nie być w stanie zrealizować zgłoszonego przez Państwa wniosku lub pytania.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z RODO oraz w zależności od rodzaju i zakresu poszczególnych danych, przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie jednej z niżej wymienionych podstaw prawnych, tj.:

 1. zgody osoby, której dane dotyczą na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów; zgoda musi być wyrażona dobrowolnie, każdorazowo w konkretnych sprawach w drodze jednoznacznej i potwierdzającej czynności;
 2. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 3. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, jaki na nas ciąży;
 4. gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą.

Czas przechowywania danych osobowych

Państwa dane przechowujemy nie dłużej niż będzie to konieczne do realizacji celów, dla których te dane gromadzimy, chyba że uznamy, że jesteśmy na podstawie przepisów prawa lub innych regulacji zobowiązani do ich zachowania. Dane zostaną usunięte z naszych systemów, gdy nie będzie konieczności ich przechowywania lub w sytuacji złożonego sprzeciwu bądź wycofania przez Państwa zgody.

Prawa osób, których dane dotyczą

W zakresie i granicach określonych w RODO w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych posiadają Państwo następujące prawa:

 1. prawo dostępu do treści Państwa danych osobowych,
 2. prawo do sprostowania, usunięcia Państwa danych osobowych oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania,
 3. w przypadku danych udostępnionych za Państwa zgodą – prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
 4. prawo do przenoszenia danych, co do tych danych, których przetwarzanie obywa się na podstawie umowy lub na podstawie zgody,
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – ze względu na szczególną sytuację, w przypadkach, kiedy dane są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora,
 6. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2; 00-193 Warszawa, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.
Prawo do usunięcia oraz prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych nie dotyczy danych osobowych, których posiadania, archiwizacji i przetwarzania przez określony czas wymagają powszechnie obowiązujące przepisy prawa lub jest to podyktowane naszym uzasadnionym interesem.
W celu realizacji przysługujących Państwu praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy kontaktować się z Panem Tomaszem Rosińskim, adres do korespondencji: ul. Staffa 12, 21-400 Łuków; e-mail: biuro@fajneFOTOLUSTRO.pl, tel.:  727 904 191, wysyłając stosowne zapytanie.
W przypadku zażądania przez Państwa kopii danych mogą być Państwo zobowiązani do zapłacenia stosownej opłaty.
Jeżeli przechowujemy jakiekolwiek Państwa dane, które są niepoprawne lub jeżeli nastąpiły jakiekolwiek zmiany w Państwa danych, prosimy o powiadomienie nas, aby umożliwić nam prowadzenie prawidłowych i aktualnych ewidencji.

Konsekwencje niepodania danych osobowych

Podanie przez Państwa danych osobowych niezbędnych do zawarcia i wykonywania umowy jest umowne i dobrowolne, jednakże bez podania tych danych nie jest możliwe zawarcie i wykonanie umowy. Powyższe wynika z obowiązków nałożonych na poszczególne strony umowy o świadczenie usługi związanych z dokumentowaniem wykonania usługi, jej fakturowaniem itp.

Udostępniania danych osobowych

Państwa dane przekazane nam przez serwis internetowy nie będą przekazywane odbiorcom danych ani nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej z wyłączeniem sytuacji wynikających z przepisów prawa lub udzielonej przez Państwa zgody.
Nie udostępniamy ani nie obracamy przekazanymi przez Państwa danymi z osobami trzecimi dla celów marketingowych lub promocyjnych. Państwa Dane osobowe nie będą przetwarzane w oparciu o podejmowanie zautomatyzowanych decyzji, w tym dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.

Ochrona danych osobowych

Dokładamy wszelkich starań, by chronić otrzymane od Państwa dane w sposób należyty. Staramy się zapobiegać nieuprawnionemu dostępowi do danych osobowych, utracie lub niewłaściwemu wykorzystaniu tych danych, m.in. poprzez wdrożenie szeregu odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych. Niemniej jednak w związku z ryzykiem związanym z przesyłaniem danych kanałami internetowymi dane za pośrednictwem Internetu przesyłacie Państwo wyłącznie na swoje własne ryzyko.
fajneFOTOLUSTRO zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki prywatności poprzez jej ponowną publikację. Prosimy o odwiedzanie naszego serwisu w celu uzyskania aktualnych informacji.

Kontakt w sprawie ochrony danych osobowych

Z Administratorem danych osobowych można się skontaktować :

 • drogą elektroniczną: na adres e-mail: biuro@fajnefotolustro.pl,
 • telefonicznie: tel. 727 904 191 ,
 • listownie na adres: ul. Staffa 12, 21-400 Łuków
W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy kontaktować się z Panem Tomaszem Rosińskim: